آیین نامه های اعضای هیات علمی

آیین نامه های مجمع اساتید کشور

مجموعه آیین نامه های مرتبط با اعضای هیات علمی و مجمع  اساتید کشور

 

_ آيين نامه تشكلهاي اسلامي براي مجمع

 

_ آیین نامه تخلفات هیأت علمی

 

_ آيين نامه استخدامي اعضای هیات علمی وزارت علوم

 

_ آیین-نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه-ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1365/5/5 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی