ارکان مجمع صنفی اساتید

بدون تصویر

فصل سوم اساسنامه : «ارکان“مجمع” »

«ماده 8»

ارکان “مجمع” عبارتند از:

الف- مجمع عمومي

ب- هیأت مرکزی

ج- بازرس

د- شعبه‌های دانشگاهی