اساسنامه

تعریف:

مجمع صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور” تشکلي صنفی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است كه در اساسنامه اختصاراً “مجمع” نامیده می شود.

اهداف:

“مجمع” داراي اهداف زير مي باشد:

  1. تبیین و ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در سطح داخلی و بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده و رفع نیازمندیهای علمی و پژوهشی کشور؛
  2. دفاع از حقوق مادی و معنوی مشروع و قانونی اعضای هیأت علمی کشور؛
  3. تلاش برای طراحی و تحقق نظام جامع شغلی و رفاهی متناسب با شأن و منزلت استادان و محققان؛
  4. ایجاد انگیزش عمومی در جامعه علمی برای حفظ و رشد شخصیت حقیقی و حقوقی اعضای هیأت علمی؛
  5. اهتمام به اولویت توسعه فرهنگی جامعه در تمامی شؤون و توجه بیشتر به کرامت ذاتی و حفظ شرافت اهل علم در جامعه.