شرایط عضویت و ثبت نام در مجمع صنفی اساتید کشور

عضویت در مجمع صنفی اساتید کشور

شرایط عضویت در مجمع صنفی اساتید کشور:                  فرم عضویت فرمتpdf  …….. فرم عضویت فرمت word  

هر فردی که دارای شرایط زیر باشد، می تواند با تكميل فرم درخواست به عضویت “مجمع” درآید:

* عضویت هیأت علمی از هر رشته دانشگاهی در یکی از دانشگاهها و يا مراكز آموزش عالي و پژوهشي کشور.

** پذیرفتن مفاد اساسنامه.

*** محروم نبودن از حقوق اجتماعی.

**** نداشتن سوء شهرت حرفه اي و اجتماعي

***** پرداخت حق عضويت   **** ماهانه 250 هزار ریال***

تبصره 1: تشخيص صحت موارد فوق با هیأت مركزي است.

تبصره 2: لغو عضويت فرد بنا به درخواست خود او، از دست دادن شرايط يا با تصويب هیأت مركزي انجام مي پذيرد

انواع عضویت:

“مجمع” دارای دو نوع عضو مي باشد:

* عضو اصلي که دارای حق رای بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشد.

** عضو افتخاری که از بین دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده كه با پیشنهاد هیأت مرکزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.

تبصره3:  اعضای افتخاری غیر ایرانی باید در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و یا حداقل همسو با اهداف استکبار جهانی نبوده و صلاحيت آنها به تایید کمیسیون ماده ده احزاب وزارت كشور رسیده باشد.

««««««««««««««««««««فرم عضویت فرمتpdf  …….. فرم عضویت فرمت word   »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»