ستاد اجرایی تامین مسکن اساتید

ساتما

————————————————————————————————————————————————————————

   ستاد اجرایی تامین مسکن اساتید (ساتما)

————————————————————————————————————————————————————————

.

شرایط استفاده و عضویت در پروژه های ساتما:

*  عضویت در  مجمع صنفی اساتید دانشگاه های کشور (در همین پایگاه)

** قبول شرایط اعلام شده در اطلاعیه های منتشره از طرف ساتما

**** ارسال برگ درخواست اعلام مشارکت در پروژه های ساتما (برای هر پروژه نام پروژه ذکر شود)

    به آدرس     satma@masadk.ir

فرم ثبت نام در طرح اسکانی رفاهی بام چالوس  (1)            «کلیپی از نمای پروژه»

***** واریز وجوه مشخص شده  در اطلاعیه ها ی ساتما به حساب مجمع صنفی اساتید کشور .

حساب بانک تجارت شعبۀ دانشگاه شهید بهشتی با  شماره شبا IR890180000000000342077137 یا به کارت

بانک تجارت به شماره  5859837003534217  بنام مجمع صنفی اساتید کشور 

.

****** ارسال تصویر سند واریزی به آدرس satma@masadk.ir

.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

توجه: امکان ثبت نام آنلاین در پروژه ها در حال آماده سازی است.