شورای مجمع صنفی اساتید شعبه

«ماده 2»: مرکز اصلی شعبه‌هاي دانشگاهيِ “مجمع”:

تشکیل شعبه‌هاي دانشگاهيِ “مجمع” در دانشگاهها یا مراكز آموزش عالي و پ‍ژوهشي کشور با تصويب هیأت مركزي در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي و پ‍ژوهشي انجام مي‌پذيرد. شعبه‌هاي دانشگاهيِ “مجمع” در ساختمان مرکزی دانشگاهها و مراكزآموزش عالي و پ‍ژوهشي مستقر خواهند شد.

«ماده 17»: شوراي مجمع صنفی اساتید شعبه

* شورای مجمع صنفی اساتید شعبه‌ها: شعبه‌هاي دانشگاهيِ “مجمع” با رعايت بند دو اساسنامه توسط “شورای مجمع صنفی اساتید شعبه”‌ كه مرکب از پنج نفر مي باشد اداره مي شوند. اعضای “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه‌” در مجامع عمومي شعبه‌ها كه با حضور نمايندة هیأت مركزي مجمع رسميت مي‌يابد از سوی اعضای همان شعبه دانشگاهي يا مركز آموزش عالي و پژوهشي انتخاب و پس از تاييد انتخابات در هیأت مركزي، احکام اعضای “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه” توسط هیأت مرکزی ابلاغ می‌گردد. “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه‌ها” طبق دستورالعمل‌هاي صادر شده از سوي هیأت مرکزی فعالیت خواهند نمود. حداقلِ تعداد عضو برای تاسیس شعبه‌هاي دانشگاهي معادل پنج در صد كل اعضای هیأت علمي آن دانشگاه با تایید هیأت مرکزی مي باشد.

تبصره 14: در صورت عدم حصول اين تعداد، هیأت مركزي مي‌تواند ضمن معرفي نمايندة “مجمع” در آن دانشگاه يا مركز اموزش عالي و پژوهشي، « دفترِ “مجمع” » در آن مرکز را تا زمان برگزاري اولين مجمع عمومي شعبه دایر نمايد.

تبصره 15: جلسات “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه‌ها” با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 17: اعضای “شورای مجمع صنفی اساتید” شعبه‌ها حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود، دبیر شورا، نایب دبیر و خزانه دار شعبه را انتخاب خواهند نمود. ارسال نسخه اي از صورتجلسه انتخابات به هیأت مركزي ضروري مي باشد.

تبصره18: شرکت اعضای “شوراي مجمع صنفي شعبه‌” در جلسات آنها ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم درخواست استعفای عضو غایب به شورای صنفی شعبه خواهد بود.

تبصره 19: در صورت فوت و یا تایید استعفای عضو و یا از دست دادن شرایط از سوي هر یک از اعضای “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه” يكي از اعضاي علی البدل با انتخاب شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره20 :“شوراي مجمع صنفي اساتید” شعبه‌ها علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهند داد بنا به ضرورت میتوانند جلسه فوق العاده تشکیل دهند. این جلسات فوق‌العاده با دعوت کتبی (كاغذي، الكترونيكی یا پیامکی) و یا دعوتِ تلفنی رییس، و در صورت تفویض کتبیِ دعوت به قائم مقام یا معاون اجرايي، با دعوت ایشان انجام پذیرد. فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه‌” حداقل سه روز خواهد بود.

«ماده 18» نحوه انتخاب شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه

مجمع عموميِ شعب،  “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه”  را براي مدت دو سال انتخاب مي‌كنند. انتخاب هر یک از اعضای”شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه” تنها برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه” موظف هستند ظرف حداكثر به مدت سه ماه تا قبل از پايان دوره تصدي خود، انتخابات جديد “شوراي مجمع صنفي اساتید شعبه” را برگزار نمايند.