قوانین و مقررات

مجمع صنفی اساتید کشور

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با اعضای هیات علمی و مجمع اساتید کشور

 

_ قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه-ها