مجمع عمومی

بدون تصویر

«ماده 9»: مجمع عمومی

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری در “مجمع”  بوده و به سه صورت زير تشكيل مي گردد:

* مجمع عمومي عادي

** مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

*** مجمع عمومي فوق العاده

جلسات مجمع عمومی با رعایت تشریفات مندرج در مواد ده و يازده اساسنامه و تبصره هاي دو، سه و چهار تشكيل شده و  برای رسمیت يافتن جلسات مجمع عمومي حضور نصف به علاوه یک اعضای اصلي ضرورت دارد. هيچ عضوي نمي‌تواند از طرف عضو ديگر براي حضور در مجامع عمومي وكالت داشته باشد. در مجامع عمومي عادي جهت تصویب هر موضوعي رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضروري مي‌باشد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید، جلسه مجمع عمومي نوبت دوم با فاصله حداكثر يك ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر، جلسه رسمیت مي يابد.

«ماده 10»: مجمع عمومی عادی

«ماده 11»: دعوت به مجمع عمومي

«ماده 12» : وظایف مجمع عمومی عادی

«ماده 13»: مجمع عمومي فوق‌العاده

«ماده 14»: تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده

«ماده 15»: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

«ماده 16»: مديريت مجامع عمومي