هیات مرکزی

ماده 17 _ هیأت مركزي:

“مجمع” دارای هیأت مرکزی مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل مي باشد كه همگي در انتخابات مجمع عمومی از ميان اعضاي اصلي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره 15: جلسات هیأت مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره 16: اعضای هیأت مرکزی حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود، رییس هیأت مرکزی، قائم مقام و خزانه دار مجمع را انتخاب خواهند نمود.

تبصره18: شرکت اعضای هیأت مرکزی در جلسات آنها ضروری بوده و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم درخواست استعفای عضو غایب به هیات مرکزی خواهد بود.

تبصره 19: در صورت فوت و یا تایید استعفای عضو در هیأت مرکزی و یا از دست دادن شرایط از سوي هر یک از اعضای هیأت مرکزی يكي از اعضاي علی البدل با انتخاب هیأت مركزي برای مدت باقی مانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره20 : هیأت مرکزی  علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهند داد بنا به ضرورت میتوانند جلسه فوق العاده تشکیل دهند. این جلسات فوق‌العاده با دعوت کتبی (كاغذي، الكترونيكی یا پیامکی) و یا دعوتِ تلفنی رییس هیأت مرکزی، و در صورت تفویض کتبیِ دعوت به قائم مقام یا معاون اجرايي، با دعوت ایشان انجام پذیرد. فاصله بین ارسال دعوت نامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مرکزی حداقل سه روز خواهد بود.

«ماده 18» نحوه انتخاب هیأت مرکزی

_ مجمع عمومی، هیأت مرکزی را برای مدت سه سال انتخاب مي‌كنند.

_ انتخاب هر یک از اعضای هیأت مرکزی تنها برای دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مرکزی موظف هستند ظرف حداكثر به مدت سه ماه تا قبل از پايان دوره تصدي خود، انتخابات جديد هیأت مركزي را برگزار نمايند.

برای مشاهده وظائف و اختیارات هیات مرکزی در «ماده 19»اساسنامه اینجا را کلیک کنید.