وظائف و اختیارات هیات مرکزی

بدون تصویر

وظائف و اختیارات هیات مرکزی در «ماده 19»اساسنامه

هیأت مرکزی نماینده قانونی “مجمع” بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

– اداره امور جاري مجمع بر طبق اساسنامه؛

– اجرای مصوبات مجامع عمومی

– تهيه و تصويب آيين نامه هاي لازم براي مجمع و يا تغيير آيين نامه هاي موجود؛

– حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول“مجمع”

– رسیدگی به حساب های “مجمع” و پرداخت دیون و وصول مطالبات.

– افتتاح حساب بانكي در یکی از بانکهاي معتبر.

– انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم.

– تعیین حَکَم و تعیین وکیل و عزل آن.

– قطع و فصل دعاوی از طریق سازش.

– فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي.

– به طور کلی هیأت مرکزی می تواند در حوزه وظايف خود اقداماتي را که ضروري بداند با رعايت مصالح “مجمع” به استثنای فروش اموال غیر منقول و تبديل به احسن آنها يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض که مستلزم تصویب مجمع عمومی است به نام “مجمع” انجام دهد.

– در صورت تصمیم هیأت مرکزی برای داشتن معاون اجرايي، رییس هیأت مرکزی مي تواند معاون اجرايي را از میان اعضای “مجمع”و يا از غير آنها به هیأت معرفي و بعد از تاييد هیأت از خدمات وی استفاده نماید.

تبصره 21: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مرکزی کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع اساسنامه “مجمع” را دارا مي‌باشد.

تبصره22: هیأت مركزي مي تواند تمام و يا قسمتي از وظائف و اختيارات خود را به رییس هیئت مرکزی تفويض نمايد و رییس هیئت مرکزی در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مرکزی به وی تفویض گرديده نماینده “مجمع” محسوب شده و از طرف “مجمع” حق امضا دارد.

تبصره23: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا رییس هیأت مرکزی و خزانه دار با مهر “مجمع” معتبر خواهد بود. در غیاب رییس هیأت مرکزی و در صورت تحويل رسمي و مكتوب مُهرِ “مجمع” به قائم مقام يا معاون اجرايي براي بازه زماني مشخص و ثبت مکتوبۀ تحویلِ رسمی طبق مادۀ 26 اساسنامه،  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا قائم مقام يا معاون اجرايي و مُهر “مجمع”  انجام خواهد شد.

تبصره 24: هیأت مركزي مي تواند از بين اعضاي واجد شرايط در جهت اجراي اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت كشور كميته هاي تخصصي “مجمع”  تشكيل دهد.

تبصره 25: آیین نامه اجرایی این  اساسنامه بعد از تصویب هیأت مرکزی و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.