سامانه ارتباطی مجمع اساتید کشور

به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، مجمع صنفی اساتید سامانه اطلاع رسانی پیش رو ارائه نموده است تا علاوه بر اطلاع رسانی بتوان پلی میان اعضای محترم مجمع و هیات مرکزی برقرار نمود.

به این منظور از تمامی اساتید محترم دعوت می شود نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشبرد اهداف مجمع از این طریق منعکس نمایند.