دفاع دکتر زاهدی از حقوق بگیران کشور

دکتر زاهدی از کارمندان دفاع کرد
دفاع دکتر زاهدی از جامعه حقوق بگیران کشور در نطق پیش از دستور مجلس:
مصوبه مجلس ابهام دارد واگر رفع نشود   برای همه حقوق بگیران مشکل بوجود خواهد آمد!
چنانچه با همین مصوبه  افزایش حقوق چهارصد هزارتومانی صورت بپذیرد اضافه کاری تعلق نمیگیرد ودر حقوق و بازنشستگی اثربخشی ندارد.
 «فیلم سخنرانی دکتر زاهدی در دفاع از حقوق بگیران»